Načítání...

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je:

DRYOUT, s.r.o.
Hybešova 985/30, 60200 Brno
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 07036183; DIČ: CZ07036183
(dále jen „dodavatel“)

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 602 525 864
E-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
jako prodávající (dále jen „DRYOUT“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o DRYOUT s.r.o. jsou uvedeny na webové stránce www.dryout.cz v sekci „Kdo jsme“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s DRYOUT s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce DRYOUT, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. DRYOUT s.r.o. nebo smluvních partnerů DRYOUT, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a nebo služby.


II. Sdělení před uzavřením smlouvy
DRYOUT s.r.o. sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, DRYOUT s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od DRYOUT s.r.o. příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,

c) DRYOUT s.r.o. neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném DRYOUT s.r.o. uváděny jako ceny konečné, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla DRYOUT, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy;

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které DRYOUT s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli DRYOUT s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
vii) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
viii) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
ix) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
x) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, DRYOUT s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo; j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu DRYOUT,

k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u ombudsmana, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném DRYOUT s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník DRYOUT, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo e-mailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky DRYOUT s.r.o. za případné chyby při přenosu dat DRYOUT s.r.o. nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy DRYOUT s.r.o. neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu DRYOUT. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se DRYOUT s.r.o. zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí DRYOUT s.r.o. kupní cenu.

DRYOUT s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

DRYOUT s.r.o. Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

DRYOUT s.r.o. splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li DRYOUT s.r.o. věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, DRYOUT s.r.o. odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li DRYOUT s.r.o. větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl. DRYOUT s.r.o. odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí DRYOUT s.r.o. věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří DRYOUT s.r.o. věc pro přepravu. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou DRYOUT s.r.o. způsobila porušením své povinnosti

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní DRYOUT s.r.o. umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže DRYOUT s.r.o. škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost DRYOUT

DRYOUT s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména DRYOUT s.r.o. odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které DRYOUT s.r.o. nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití DRYOUT s.r.o. uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je DRYOUT s.r.o. zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí DRYOUT, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu DRYOUT; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li DRYOUT s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu DRYOUT s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že DRYOUT s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může DRYOUT s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může DRYOUT s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li DRYOUT s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu DRYOUT.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující DRYOUT s.r.o. na její náklady věc původně dodanou. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Zárukou za jakost se DRYOUT s.r.o. zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než DRYOUT, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

DRYOUT s.r.o. umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím napsání a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy, a spotřebiteli tak DRYOUT s.r.o. potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese DRYOUT s.r.o. - reklamace, Ing. Jan Drška, Strnadova 1, Brno 628 00

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá DRYOUT s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od DRYOUT s.r.o. obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu DRYOUT s.r.o. spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá DRYOUT s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu DRYOUT s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní e-mail) DRYOUT s.r.o. mu vrátí přijaté peněžení prostředky.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, DRYOUT s.r.o. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží DRYOUT s.r.o. odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi DRYOUT s.r.o. a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má DRYOUT s.r.o. právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním a nebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující DRYOUT, co ještě vrátit může, a dá DRYOUT s.r.o. náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu DRYOUT s.r.o. Ing. Jan Drška, Strnadova 1, Brno 628 00, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách DRYOUT. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

DRYOUT s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, DRYOUT s.r.o. pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI. Provozní doba
Objednávky přes objednávkový katalog DRYOUT: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do 3 pracovního dnů po ČR: do 12:00 hodin.

VII. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line objednávkovém katalogu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně všech dalších poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

VIII. Objednávání
Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:
prostřednictvím elektronického obchodu DRYOUT s.r.o. na www.dryout.cz (dále jen „objednávkový katalog“);
b. elektronickou poštou na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
c. osobně v provozovně DRYOUT;
d. telefonicky
DRYOUT s.r.o. doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes objednávkový katalog.

VII. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky: a. platba v hotovosti, b. platba předem bankovním převodem, c. platba přes internetové rozhraní banky, d. platba na fakturu se splatností (pouze po dohodě) e. na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej uvedených na stránce poskytovatele), Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví DRYOUT, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

VIII. Dodací podmínky
Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.ceskaposta.cz

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s bezpečnostním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou DRYOUT. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však DRYOUT s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem DRYOUT s.r.o. a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad nebo přímo záruční list (podrobnosti viz Reklamace).

X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2018 a jsou k dispozici na www.dryout.cz.

DOPRAVA A PLATBA

DOPRAVA
Zakoupené zboží odesíláme obchodním balíkem České pošty do 24 hodin od provedení objednávky. V den expedice obdržíte podrobný e-mail s číslem balíku a předpokládaným datem doručení. Balíky jsou doručovány v pracovní dny, v běžné doručovací době, kterou Česká pošta nabízí v dané lokalitě. V případě, že nebudete zastiženi na uvedené adrese, bude zásilka uložena na nejbližší poště skladující balíky po dobu uvedenou na výzvě k vyzvednutí.

Při přebírání zásilky doporučujeme zkontrolovat její balení. V případě poškození obalu doporučujeme zásilku nepřebírat nebo uplatnit reklamaci nejpozději do 24 hodin na příslušné poště dle dodací adresy nebo popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410.

PLATBA
Přijímáme platbu bankovním převodem, přes platební rozhraní banky i hotově. Po provedení objednávky obdržíte e-mail, kde najdete všechny potřebné platební údaje. Převod mezi bankami trvá přibližně 1 až 2 pracovní dny. Po připsání peněz na náš účet během 1 dne zboží zasíláme.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE – UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY
Garance DRYOUT s.r.o. – v případě, že se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, vyměníme vám zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude vám v nejkratším možném termínu objednáno nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození a porušení plomby výrobku.

REKLAMACE
V případě, že jste na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby objevily vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci zboží.

POSTUP REKLAMACE
Pokud chcete reklamovat zboží koupené na www.dryout.cz, doporučujeme nás informovat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde uvedete typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu, adresu, kam zaslat reklamované zboží spolu s dokladem o koupi a informací o reklamované vadě výrobku. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, nemůžeme vyřídit a odesíláme je zpět.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, neručíme za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Reklamované zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vás vyrozumíme telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně budete vyzváni k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

ZÁRUKA A SERVIS

ZÁRUKA
Na všechny přístroje a zařízení DRYOUT s.r.o. se vztahuje podle zákona záruka 24 měsíců. Tato záruka se vztahuje na funkčnost zařízení od dne zakoupení nebo instalace přístroje. Během této záruční doby je v případě poruchy zařízení vyměněno nebo jsou na místě odstraněny závady. Veškeré servisní úkony a opravy jsou v době záruky bezplatné.

Záruka se nevztahuje na poruchy, které vzniknou nesprávným zacházením, neuposlechnutím instrukcí pro používání přístrojů v přiloženém návodu nebo jakéhokoli neodborného zásahu do přístroje. Přístroj je proti neodbornému zásahu plombován a při porušení plomby kupující automaticky ztrácí nárok na záruku.

Pokud k danému výrobku je záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list není součástí, slouží jako záruční list daňový doklad.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

SERVIS
Veškeré záruční i pozáruční opravy a servis zařízení DRYOUT s.r.o. lze uplatnit na uvedených kontaktech v návodu, záručním listě nebo na webových stránkách: www.dryout.cz.

Pro další informace nám zavolejte +420 602 525 864 nebo napište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Dryout s.r.o.
IČ: 07036183
DIČ: CZ07036183

Obchodní podmínky

Napište nám